Materská škola sa profiluje ako škola zameraná na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s využitím stratégií jeho personálneho a sociálneho rozvoja pri výrazne individuálnom prístupe k dieťaťu, dôrazom na rozvoj zdravého životného štýlu. Toto zameranie priamo vychádza z realizácie dlhodobého projektu Škola podporujúca zdravý životný štýl.

Podporujeme komplexný a integrovaný prístup prostredníctvom efektívnych metód učenia – zážitkové, kooperatívne učenie.

Zámerom výchovno – vzdelávacieho pôsobenia materskej školy je vytvoriť materskú školu s úzkymi väzbami na rodičov, s podmienkami na rozvíjanie zdravého životného štýlu.

Výchovou zdravého spôsobu života ako súčasť podpory zdravia v ponímaní vzájomnej interakcii zdravej výživy-zdravého pohybu-vnútornej pohody.

Naším zámerom je zdôrazniť dôležitosť podporovania pohybovej aktivity u detí v podmienkach výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Materská škola, sídlisková škola, vytvára bohatý, všestranný a radostný obsah telesnej výchovy, aby sa pohyb stal potrebou v každodennom živote detí. Adekvátnymi podmienkami a primeraným časovým priestorom umožňujeme realizáciu rôznych športových aktivít počas jednotlivých organizačných foriem dňa, v mimoškolských aktivitách, krúžkovej činnosti a športových súťažiach.

Pohybové aktivity sa organizujú v triedach, špeciálne upravenej časti triedy s gymnastickým náradím, alebo na školskom dvore. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností – loptové hry, bicyklovanie, kolobežkovanie. K  aktivitám, ktoré začleňuje materská škola patria: celoškolské športové dopoludnia, kde sa deti venujú netradičným a súťaživým športovým aktivitám, realizácia dlhodobých projektov: Fitnes pre deti, Malí cyklisti, Olympiáda hrou, Zdravý chrbátik, Baby basketbal, Detská atletika. Materská škola ponúka deťom možnosť zúčastniť sa pobytu v škole v prírode, realizuje predplaveckú prípravu detí.

V oblasti zdravej výživy v spolupráci s rodičovskou verejnosťou, školskou jedálňou pri materskej škole  pripravovať propagáciu zdravých jedál – tematickými týždennými projektmi, ochutnávkou jedál pre deti a rodičov, dni mlieka, konzumáciou ovocia pri detských oslavách.