Objekt materskej školy sa nachádza v mestskej časti JUH. Stojí samostatne. Materská škola je šesťtriedna budova, ktorá pozostáva z troch blokov (A,B,C) a hospodárskej časti. V jednotlivých blokoch na prízemí a poschodí sú základné časti: miestnosti pre edukáciu a prevádzku edukačného procesu, spálne, zariadenia na hygienu a šatne pre deti. Každý blok más svoj vchod. Na poschodí sú tri terasy, dve sú kryté. Medzi jednotlivými pavilónmi sa nachádzajú dve átriá, z ktorých jedno je čiastočne upravené.

 V hospodárskej časti sa nachádza vstupná chodba pre zamestnancov, riaditeľňa, miestnosť pre technických zamestnancov, školská jedáleň, v ktorej sa stravujú deti z blokov A a B, kabinet učebných pomôcok, školská kuchyňa so skladmi a príslušenstvom pre zamestnancov školskej jedálne, strojovňa, vzduchotechnika, výmenníková stanica, archív, Lego učebňa a Materské centrum Meduška.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity a záujmovú a hrovú činnosť detí. Vonkajšie plochy zaberajú  10 428 m², zodpovedajú normám na jedno dieťa stanoveným príslušnými právnymi predpismi. Plocha je členená na trávnatú časť, štyri pieskoviská. Súčasťou areálu sú hrové  atrakcie spĺňajúce technické požiadavky z hľadiska veku detí.

Vonkajšie prostredie umožňuje:

-          pohybové činnosti detí

-          tvorivé, konštrukčné činnosti

-          komunikačné činnosti

-          špeciálne činnosti (bicyklovanie, kolobežkovanie)