Objekt materskej školy sa nachádza v mestskej časti JUH. Stojí samostatne. Materská škola je šesťtriedna budova, ktorá pozostáva z troch blokov (A,B,C) a hospodárskej časti. V jednotlivých blokoch na prízemí a poschodí sú základné časti: miestnosti pre edukáciu a prevádzku edukačného procesu, spálne, zariadenia na hygienu a šatne pre deti. Každý blok más svoj vchod. Na poschodí sú tri terasy, dve sú kryté. Medzi jednotlivými pavilónmi sa nachádzajú dve átriá, z ktorých jedno je upravené na hrové aktivity.

 V hospodárskej časti sa nachádza vstupná chodba pre zamestnancov, riaditeľňa, miestnosť pre technických zamestnancov, školská jedáleň, v ktorej sa stravujú deti z blokov A a B, kabinet učebných pomôcok, školská kuchyňa so skladmi a príslušenstvom pre zamestnancov školskej jedálne, strojovňa, vzduchotechnika, výmenníková stanica, archív, Lego učebňa a Materské centrum Meduškaa miestnosť na saunovanie detí v infrasaune.

Prostredie materskej školy je estetické, útulné a príjemné. Podnetné prostredie dynamizuje spontánne a intencionálne učenie. K štandardnému vybaveniu patria hračky, ktoré sú bezpečné, umývateľné, veku primerané, rozvíjajú hrubú a jemnú motoriku. Súčasťou vybavenia školy je detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie, didaktická a audiovizuálna technika, v piatich triedach digitálne technológie, vrátane interaktívnej tabule s príslušenstvom. Kvalitné prostredie dopĺňa spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.

Prostredie triedy:

  • umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach,
  • uľahčuje prístup k hračkám a pomôckam,
  • umožňuje dieťaťu plánovať prostredie pre vlastnú aktivitu,
  • umožňuje dieťaťu ponechať si vlastný výtvor,
  • je bezpečné a funkčné,
  • umožňuje dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľkami pri odkladaní hračiek, pri manipulácii s predmetmi a učebnými pomôckami

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity, na záujmovú a hrovú činnosť detí. Vonkajšie plochy zodpovedajú normám na jedno dieťa, stanoveným príslušnými právnymi predpismi. Plocha je členená na trávnatú časť, štyri pieskoviská. Súčasťou areálu sú hrové atrakcie, spĺňajúce technické požiadavky z hľadiska veku detí.

Vonkajšie prostredie umožňuje:

  • pohybové činnosti detí,
  • tvorivé, konštrukčné činnosti,
  • komunikačné činnosti,
  • špeciálne činnosti (bicyklovanie, kolobežkovanie).