Darujte svoje 2% dane z príjmu

 

Ak sa budete rozhodovať o Vašej zaplatenej dani z príjmov za rok 2018,

uchádzame sa o Vašu priazeň!

Zamestnanec na príslušnom daňovom úrade odovzdáva tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z už zaplatenej dane z príjmov a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti do 31.3.2019.


TIETO FINANČNÉ PROSTRIEDKY BUDÚ VYUŽITÉ:

V súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov sa prostriedky poukázané pre našu materskú školu využívajú na:

 

ochranu a podporu zdravia detí (aktivity a projekty, napr. Týždeň zdravia, podpora bezpečného prostredia MŠ, zdravého životného štýlu...)

podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí (inovácia telovýchovného náradia a náčinia, aktivity a projekty pre rozvoj pohybových schopností detí...)

podporu vzdelávania (modernizácia učebných pomôcok, zabezpečenie pomôcok pre inovatívne trendy vo výchove a vyučovaní, podpora rozvoja kľúčových kompetencií detí, aktivity a projekty na rozvoj kognitívnych kompetencií, tvorivosti, počítačovej gramotnosti...)

ochranu a tvorbu prostredia MŠ (revitalizácia areálu MŠ, vybavenie šk. dvora, tried...).

 
 

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo: Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava

IČO: 173196170422

SID: 422

č.ú.:0511921944/0900

Právna forma: občianské združenie

 
 
 

ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% Z DANE Z PRÍJMU V KALENDÁRNOM ROKU 2017.