Prijímanie detí do MŠ

 

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v súlade s § 3  vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č.308/2009 Z. z..  

Termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy je spravidla v mesiaci máj. Presný termín zápisu je zverejnený minimálne 2 týždne vopred na budove školy, webovom sídle MŠ a sociálnej sieti.

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/20 sa uskutoční  . mája 2019.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je rodičom k dispozícii u riaditeľky MŠ, web sídle MŠ alebo na web sídle mesta Rožňava.
Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohoto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka v zmysle platnej legislatívy najneskôr do konca júna.

Ak to umožňuje kapacita a sú vytvorené potrebné vhodné podmienky, do MŠ môže byť prijaté aj dieťa ľahko mentálne a zmyslovo postihnuté, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami správania. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Prijatiu dieťaťa do MŠ môže predchádzať adaptačný pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou školy.

Za účelom rezervovania miesta pre dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzkyoznámi jeho zákonný zástupca riaditeľke MŠ vopred svoj zámer a rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke školy do 15. mája.

PODMIENKY PRIJATIA

Prednostne sa prijímajú:

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (1 rok pred nástupom do I. ročníka ZŠ),
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú.

Ďalšie podmienky prijatia zverejní riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom, na verejne prístupnom mieste spolu s oznámením o prijímacom konaní.

Deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade, ak to dovolí kapacita školy a dieťa spĺňa kritériá uvedené v školskom poriadku, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami prijatia. 

 
Žiadosť o prijatie do MŠ tlačivo.doc (32768) - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

 

Mgr. E. Kelemenová

riad. MŠ