Prijímanie detí do MŠ

 

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v súlade s § 3  vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č.308/2009 Z. z..  
Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Na tento zápis nadväzuje aj termín podávania žiadostí na na prijatie detí do materskej školy. Vzhľadom k spomínanej zmene odporúča Ministerstvo školstva termín na podávanie žiadostí o prijatie do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 31. apríla do 31. mája.


Termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy je spravidla v mesiaci máj. Presný termín zápisu je zverejnený minimálne 2 týždne vopred na budove školy, webovom sídle MŠ a sociálnej sieti.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je rodičom k dispozícii u riaditeľky MŠ, web sídle MŠ alebo na web sídle mesta Rožňava.
Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohoto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

MŠ vytvára podmienky aj pre integráciu detí ľahko mentálne a zmyslovo postihnutých detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami správania. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Prijatiu dieťaťa do MŠ môže predchádzať adaptačný pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou školy.

Za účelom rezervovania miesta pre dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, oznámi jeho zákonný zástupca riaditeľke MŠ vopred svoj zámer a rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke školy do 30. apríla.

PODMIENKY PRIJATIA

Prednostne sa prijímajú:

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (1 rok pred nástupom do I. ročníka ZŠ),
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú.

Ďalšie podmienky prijatia zverejní riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom, na verejne prístupnom mieste spolu s oznámením o prijímacom konaní.

Deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade, ak to dovolí kapacita školy a dieťa spĺňa kritériá uvedené v školskom poriadku, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami prijatia. 

 
Žiadosť o prijatie do MŠ tlačivo.doc (32768) - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

 

Mgr. E. Kelemenová

riad. MŠ