Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

 

Riaditeľstvo Materskej školy Kyjevská 2020/14 Rožňava  oznamuje rodičom, že

od 02.05. do 04.05. 2018

prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy na školský rok 2018/2019

denne od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 - prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku /1 rok pred nástupom

   do 1. ročníka ZŠ/

 - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 - deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží  rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na zápis je vhodné prísť s dieťaťom. 

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii v kancelárii riaditeľky materskej školy, na web sídle materskej školy alebo na web sídle mesta Rožňava.

Miesto prijímania žiadostí – riaditeľňa MŠ

Mgr. E. Kelemenová, riaditeľka  MŠ

 

  

 

 

 
 
 

    Súvisiaci obrázok 

Rodine Ďuránovej a Fafrákovej za pomoc pri úprave areálu školského dvora materskej školy.