Prijímanie detí do materskej školy

na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Kyjevská 2020/14 Rožňava 

po dohode so zriaďovateľom  Mesto Rožňava oznamuje, že

od 06.05. do 10.05. 2019

prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do tunajšej materskej školy na školský rok 2019/2020

denne od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie

o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní 

od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je

k dispozícii v kancelárii riaditeľky materskej školy, na web sídle materskej školy alebo na web sídle Mesta Rožňava.

Miesto prijímania žiadostí – riaditeľňa MŠ