Krúžková činnosť :

 

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom: Mgr. Jana Palihová

Cieľ: Vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cudziemu jazyku a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na primárnom vzdelávaní.

Miesto konania: školská jadáleň

 

Interné projekty:

 

Malí športovci: Mgr. Marcela Dovcová. Ľudmila Krajčiová

Cieľ: Realizovať atletické a gymnastické cvičenia hravou, dobrodružnou a príťažlivou formou. Viesť deti k tímovej spolupráci v pohybových aktivitách.

Baby Basket: realizácia celoslovenského projektu SBA Baby  basketbal.

Osvojiť si základné techniky vedenia lopty v baby basketbale. Spolupracovať v skupine a uplatňovať pravidlá hry baby basketbalu.

Mám básničku na jazýčku: Mgr. Ľubica Madarászová

Cieľ: Rozvíjať a podporovať špecifické schopnosti detí, ich zdravé sebavedomie a sebaistotu.

Environmentálne hry : Monika Hulinová

Cieľ: Rozvíjať povedomie o prírode a pozitívnom vzťahu k prírode prostredníctvom hier a zážitkového učenia.

Miesto konania: 5. trieda

Výtvarné hry: Bc. Marcela Gazdíková

Cieľ: Prehlbovať u detí záujem a pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu.

Miesto konania: 5. trieda

Školkari v doprave: Mgr. Marina Mádiová

Cieľ: Získať elementárne vedomosti o doprave - dopravné prostriedky, dopravné značky. Naučiť deti bezpečne sa správať v cestnej premávke v pozícii chodca, cyklistu  a cestujúceho v hromadnej doprave.