Plán aktivít  na školský rok 2017/2018

 

Termín

Aktivita

 

September

1.     V zmysle zvýšenej pozornosti prevencii obezity realizovať primerané pohybové aktivity, vytvárať vhodné podmienky pre pohyb počas pobytu detí v materskej škole:

-      využívanie priestorov telocvične /podľa  harmonogramu/, vytvoriť dostatok priestoru na realizáciu zdravotného cvičenia pre všetky deti,

-      využívanie areálu školského dvora na rozmanité špecifické  činnosti – bicyklovanie, kolobežkovanie,

-      športové aktivity k Európskemu týždňu športu,

-      každodenné cvičenia detí, zaraďovanie prvkov projektu Zdravý chrbátik do zdravotných cvičení.

 

2.     V rámci Dní mesta Rožňava zorganizovať:

-      vedomostný kvíz o meste Rožňava v 5.-6. triede,

-      vyhotoviť z Lego stavebnice maketu mesta: „Tu žijem.“,

-      návšteva Námestia baníkov,

-      návšteva baníckeho múzea,

-      návšteva kancelárie primátora mesta.

 

3.     Participovať na cieľoch logopedickej prevencie v spolupráci s odborníkom v oblasti logopédie – logopedická depistáž, poradenstvo pre rodičov.

 

4.     Zapojiť sa registráciou do projektu: Školy pre Afriku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

1.     Exkurzia do jaskyne Domica/Gombasek za účelom poznávania prírodného prostredia regiónu.

 

2.     Turistická vychádzka detí a rodičov do lesoparku v Betliari v spolupráci s lesným pedagógom – jeseň v parku.

 

3.     Aktivitami zameranými na zdravú výživu si pripomenúť týždeň zdravej výživy.

 

4.     Podporiť projekt budovania škôl priateľských k deťom v Afrike formou zberu papiera.

 

5.     V spolupráci s rodičmi zorganizovať tvorivú dielňu: Tekvicové slávnosti, Jabĺčkové popoludnie

 

6.     Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier v spolupráci so ŠOP Brzotín.

 

7.     Šarkaniáda – vyhotovenie šarkanov a spoločná aktivita na ihrisku pri ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.

 

8.     Sférické kino na tému Vesmír.

9.     Realizácia projektu: Detská atletika v MŠ.

 10.  Marťanská misia – multimediálny koncert.

 

 

 

 

 

November

1.     V spolupráci so školskou jedálňou pri MŠ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou ochutnávky netradičných jedál.

 

2.     Úcta starším – stretnutie detí a starých rodičov.

 

3.     Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier.

4.   Získavať pozitívny vzťah k vode, základy plaveckých spôsobilostí zrealizovaním Predplaveckej prípravy.

 

4.     Deň materských škôl na Slovensku – športová aktivita.

5.     Návšteva ambulancie zubného a detského lekára.

6.     Ujo Ľubo v materskej škole – hudobné predstavenie.

 

 

 

 

 

December

1.     Stretnutie s Mikulášom – v spolupráci s Rodičovskou radou pri MŠ.

2.     Divadlo pre deti na tému Mikuláš v MŠ.

3.     Oboznámenie sa s hudobnými nástrojmi – Hrubovčák Košice/ZUŠ Rožňava.

 

4.     Vianočné besiedky – tvorivé dielne s rodičmi.

5.     Vystúpenie detí 3. triedy v kostole z príležitosti vianočných sviatkov.

6.     Poznávanie kultúry, tradícií a zvykov Vianoc v rôznych krajinách: týždenný projekt – Vianoce vo svete.

7.     Stretnutie so starými spoluobčanmi z príležitosti Vianoc.

 

 

 

 

 

 

Január

1.     Uskutočniť zimnú turistickú vychádzku do parku pri kaštieli Betliar: Park v zime.

 

2.     Oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienkach MŠ – projekt Olympiáda hrou

– zrealizovať zimnú olympiádu v spolupráci so ZŠ  Ul. Pionierov.

 

3.     Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier.

 

 

 

 

Február

1.     Karneval – spoločná aktivita detí a rodičov v súvislosti s fašiangovými tradíciami v priestoroch školskej jedálne.

 

2.     Rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom logických hier: tangram, bee bot, logico, digitálny mikroskop.

 

3.     Športové dopoludnie pre deti.

 

4.     Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec

1.     Naďalej uplatňovať zásady šetrenia pitnou vodou a dodržiavať pitný režim v kontexte s projektom: Svet okolo nás – Cestovanie kvapky vody /týždenný projekt/.

 

2.     Oboznámiť deti s priestormi ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.

 

3.     Deň otvorených dverí – za prítomnosti rodičovskej verejnosti, učiteliek primárneho vzdelávania.

 

4.     Získavať pozitívny vzťah k vode, základy plaveckých spôsobilostí zrealizovaním Predplaveckej prípravy.

5.     Prednes poézie a prózy detí – školské kolo.

6.     Športové dopoludnie pre deti – fitlopty.

 

7.     Návšteva Dobšinského múzea v Slavošovciach/návšteva galérie.

 

8.     Školská výtvarná súťaž – Moja obľúbená rozprávka /týždenný projekt/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl

1.     Exkurzia do jaskyne Gombasek/Domica za účelom poznávania prírodného prostredia regiónu.

 

2.     Vysádzanie kríkov, stromov pri príležitosti Dňa zeme s cieľom rozširovať zeleň v areáli školského dvora.

 

3.     Využiť ponuku ukážky práce sokoliara, spoznávať dravcov priamym pozorovaním.

 

4.     Exkurzia do hvezdárne v Rožňave, využiť ponukový program pre predškolákov.

 

5.     Tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave.

 

6.     Návšteva parku pri kaštieli Betliar – jar v parku /aktivita s rodičmi/.

 

7.     Pozorovať prácu košikára – výroba košíkov.

 

 

 

 

 

 

Máj

1.     Oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienkach MŠ – projekt Olympiáda hrou

– zrealizovať letnú olympiádu pre deti rožňavských MŠ.

 

2.     Deň matiek – získavanie schopnosti prejavovať sa a pôsobiť na svoje okolie.

 

3.     Športové dopoludnie pre deti – Svetový deň atletiky.

 

4.     Deň mlieka – príprava jedál z mlieka.

 

5.     Vytvoriť bylinkovú záhradku v areáli školského  dvora.

 

6.     Návšteva pekárne – pozorovať prípravu pečiva.

 

7.     Cestujeme vlakom: exkurzia na železničnú stanicu v spolupráci s rodičmi.

 

8.     Pobyt detí v škole v prírode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

1.     Týždeň detskej radosti z príležitosti MDD – celotýždňové aktivity pre deti.

 

2.     Poznávať hospodárske zvieratá návštevou farmy v Brzotíne.

 

3.     Pripraviť a zrealizovať Deň otcov – športový charakter aktivity: Športová rodina.

 

4.     Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier.

 

5.     Rozlúčka predškolákov – slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

6.     Noc škriatkov – vedenie detí k samostatnosti, sebadôvere.

 

 

 

 

Prehľad aktivít realizovaných v priebehu celého školského roka:

1.

Využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky a cielene rozvíjať grafomotorické zručnosti detí v priebehu celej dochádzky dieťaťa do MŠ, využitie metodického materiálu: Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít, pracovné zošity

 

2.

Využitie priestorov Detského dopravného ihriska v materskej škole: Dopoludnie na kolesách

 

 

3.

Za účelom upevnenia zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, realizovať projekt:  Škôlkar v doprave

 

 

4.

Získať elementárne vedomosti o zdraví a zdravom životnom štýle, rozvíjať u detí schopnosť  použiť tieto vedomosti v praxi prostredníctvom projektu:  Dental alarm, Pitný režim

 

5.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať ponuky Gemerskej knižnice podľa plánu dohody, zaujímať sa o knihy, publikácie, poznať základné reálie o knihe.

 

 

6.

Podnetným prostredím rozvíjať predčitateľskú  gramotnosť uplatňovaním špecifických metód a foriem projektu:  Rozprávkový svet.

Vytvorenie kútikov s detskou knižnicou.

 

7.

Oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglickým, formou hier.

 

8.

Zapojiť sa do projektu: Adoptuj si úľ.

 

9.

Prostredníctvom bábkového divadla oboznámiť deti s bábkovým divadlom: La musica, Actores – miestne divadelné formácie.

 

10.

V spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu, zberu starého papiera.

 

11.

Športovými dopoludniami podporovať pohybové aktivity detí:

-       bicyklovanie, kolobežkovanie na školskom dvore,

-       fitnes cvičenia,

-       hry s loptou,

-       zdravý chrbátik: súbor cvičení na správne držania tela,

-       detská atletika,

-       baby basket,

-       cvičenie s fitloptami, s masážnymi loptičkami

 

12.

Upevňovať aktívne počúvanie s porozumením, pri overovaní využívať metódy tvorivej dramatizácie prostredníctvom metodického materiálu z individuálneho štúdia.

 

13.

Využívaním interaktívnej tabule vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných metód a overovať poznatkový systém detí.

 

14.

V spolupráci s Gemerským olympijským klubom realizovať športové aktivity.