Plán aktivít  na školský rok 2015/2016

                            

September

 

1.     V zmysle zvýšenej pozornosti prevencii obezity realizovať primerané pohybové   aktivity, vytvárať vhodné podmienky pre pohyb počas pobytu detí v materskej škole:

-         využívanie priestorov telocvične /podľa  

      harmonogramu/

-         využívanie areálu školského dvora na rozmanité    

      špecifické  činnosti

-         športové dopoludnie s využitím fit dráhy v areáli

      školského dvora

 

2.     V rámci Dní mesta Rožňava zorganizovať:

-         športovo-zábavné popoludnie pre deti a rodičov

-         vedomostný kvíz  o meste Rožňava v 5.,6. triede

-          vyhotoviť z Lego stavebnice maketu  mesta: „Tu žijem.“

-          bábkové divadlo: Zvieratkovo

-         účasť na stretnutí detí rožňavských MŠ z príležitosti Dní mesta               v MŠ Štítnická

-         vystúpenie detí 5. triedy na Námestí v Rožňave

    

3.     Účasť detí 5. a 6. triedy v Škole v prírode: Tatranská Lomnica.

 

4.     Participovať na cieľoch logopedickej prevencie v spolupráci s odborníkom v oblasti logopédie –logopedická depistáž, poradenstvo pre rodičov.

5.     Zapojiť sa registráciou do projektu: Školy pre Afriku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

  

     1.Exkurzia do jaskyne Gombasek/Domica za účelom

        poznávanie prírodného prostredia regiónu.

 

     2.Turistická vychádzka detí a rodičov do lesoparku v Betliari

        v spolupráci s lesným pedagógom.

 

     3.Aktivitami zameranými na zdravú výživu si pripomenúť

        týždeň zdravej výživy.

 

     4.  Podporiť projekt budovania škôl priateľských k deťom

      v Afrike formou zberu papiera.

 

     5.V spolupráci s rodičmi zorganizovať tvorivú dielňu:

       Tekvicové slávnosti, Jabĺčkový deň.

 

    6.Rozvíjanie environmentálního povedomia realizáciou

     ekohier pre deti 5. a  6. triedy: Svet okolo nás.

 

    7.  Šarkaniáda – vyhotovenie šarkanov a společná aktivita na   

     ihrisku pri ZŠ akad. J. Hronca

 

 

 

November

 

1.V spolupráci so školskou jedálňou pri MŠ zabezpečiť  

   propagáciu zdravej výživy formou ochutnávky netradičných

   jedál.

2. Úcta starším – stretnutie detí a starých rodičov.

 3. Rozvíjanie environmentálního povedomia realizáciou

     ekohier pre deti 5. a  6. triedy: Svet okolo nás.

4.Deň materských škôl na Slovensku – aktivita pre deti.

 

 

 

December

1.Stretnutie s Mikulášom – v spolupráci s Rodičovskou radou

   pri MŠ.

3.Vianočné besiedky – tvorivé dielne za účelom vyhotovenia

    vianočných ozdôb.

4.Poznávanie kultúry, tradícií a zvykov Vianoc v rôznych

   krajinách : týždenný projekt - Potulky svetom.

 

 

 

Január

1. Uskutočniť zimnú turistickú vychádzku k vodnému toku   Drázus so zameraním na   pohybovú  a environmentálnu výchovu – potok v zime.

2.Oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami

   v podmienka MŠ – projekt Olympiáda hrou

   - zrealizovať  zimnú olympiádu

3.Rozvíjanie environmentálního povedomia realizáciou ekohier

   pre deti 5. a  6. triedy: Svet okolo nás.

 

 

 

 

 

 

Február

1.Karneval – spoločná aktivita detí a rodičov v súvislosti

    s fašiangovými tradíciami v priestoroch školskej jedálne.

 

2. Rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom logických

    hier: tangram, bee bot, logico, digitálny mikroskop.

 

3. Rozvíjanie environmentálního povedomia realizáciou

     ekohier pre deti 5. a  6. triedy: Svet okolo nás.

 

 

 

 

 

Marec

 

1.Naďalej uplatňovať zásady šetrenia pitnou vodou

   a dodržiavať pitný režim v kontexte   s projektom: Svet okolo

   nás -Cestovanie kvapky vody / týždenný projekt/.

 

 2. Oboznámiť deti s priestormi ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.

 

3. Deň otvorených dverí – za prítomnosti rodičovskej

    verejnosti, učiteliek primárneho vzdelávania.

4.Získavať pozitívny vzťah k vode, základy plaveckých

spôsobilostí zrealizovaním Preplaveckej prípravy.

5.Prednes  poézie a prózy detí – školské kolo, príprava

   mestskej prehliadky v prednese poézie a prózy.

 

 

 

 

 

Apríl

1.Exkurzia do jaskyne Gombasek/Domica za účelom

   poznávanie prírodného prostredia regiónu.

2.Vysádzanie kríkov, stromov pri príležitosti Dňa zeme s cieľom

   rozširovať zeleň v areáli školského dvora.

3.Využiť ponuku ukážky práce sokoliara, spoznávať dravcov

   priamym pozorovaním.

4.Exkurzia do hvezdárne v Rožňave, využiť ponukový program

    pre predškolákov.

5.Tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave.

 

 

Máj

1.Oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami

    v podmienka MŠ – projekt   Olympiáda hrou

   - zrealizovať letnú olympiádu.

2. Deň matiek – získavanie schopnosti prejavovať sa a pôsobiť

    na svoje okolie.

3.Vytvoriť s deťmi bylinkovú záhradku v areáli školského      dvora.

 

 

 

jún

1.Týždeň detskej radosti z príležitosti MDD – celotýždňové

   aktivity pre deti.

2.Poznávať hospodárské zvieratá návštevou farmy v Brzotíne.

3.Pripraviť a zrealizovať  Deň otcov – športový charakter

  aktivity: Športová rodina.

4. Rozvíjanie environmentálního povedomia realizáciou

   ekohier pre deti 5. a  6. triedy: Svet okolo nás.

5.Rozlúčka predškolákov – slávnostné odovzdávanie osvedčení

   o absolvovaní preprimárneho vzdelávania.

6.Noc škriatkov – vedenie detí k samostatnosti, sebadôvery.

 

 

 

 

 

 

Prehľad aktivít realizovaných v priebehu celého školského roka.

 

1.

 

Využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky a cielene rozvíjať grafomotorické zručnosti detí v priebehu celej dochádzky dieťaťa do MŠ, využitie metodického materiálu: Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít, pracovných zošitov Škôlkár

 

 

 

 

2.

 

Účasť na seminároch matematiky prof. Hejneho, implementácia poznatkov do edukačnej práce.

 

 

 

3.

 

Využitie priestorov Detského dopravného ihriska v Rožňave: Dopoludnie na kolesách

 

 

 

 

4.

 

Za účelom  upevnenia zásad bezpečného správania sa  v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, realizovať projekt:  Škôlkár v doprave

 

 

 

 

 

 

5.

 

Získať elementárne vedomosti o zdraví a zdravom životnom štýle,

rozvíjať u detí schopnosť interpretovať  a použiť tieto vedomosti v praxi

prostredníctvom projektu Zdravý úsmev.

 

 

 

 

6.

 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať ponuky Gemerskej knižnice podľa plánu dohody, zaujímať sa o knihy, publikácie, poznať základné reálie o knihe.

 

 

 

 

 

7.

 

Podnetným prostredím rozvíjať predčitateľskú  gramotnosť uplatňovaním špecifických metód a foriem projektu:  Z rozprávky do rozprávky.

Vytvorenie kútikov s detskou knižnicou.

 

 

 

8.

 

Oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglickým, formou hier.

 

 

9.

 

Spolupráca s Materským centrom Meduška Rožňava

 

 

 

 

10.

 

Prostredníctvom bábkového divadla oboznámiť deti s bábkovým divadlom:

-          september: Zvieratkovo

-          november: Kamaráti

 

 

 

 

11.

 

V spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu, zberu starého papiera.

 

 

 

12.

 

Šporovými dopoludniami podporovať pohybové aktivity detí:

-          bicyklovanie, kolobežkovanie na školskom dvore

-          fitnes cvičenia

-          hry s loptou

-          zdravý chrbátik: súbor cvičení na upevnenie správneho držania tela

 

 

 

13.

 

Pravidelnou realizáciou pohybových činností možnosť nadobudnúť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športovaniu prostredníctvom Baby basket.

 

 

 

 

14.

 

Upevňovať aktívne počúvanie s porozumením, pri overovaní využívať metódy tvorivej dramatizácie, príprava divadelných predstavení: Deti deťom, prostredníctvom metod. materiálu z individuálneho štúdia.

 

 

 

 

 

 

15.

 

Využívať možnosti výpočtovej techniky v predprimárnej edukácii, vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní

výpočtovej techniky: Prvýkrát pri PC v materskej škole

 

 

 

 

16.

 

Využívaním interaktívnej tabule vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných metód a overovať poznatkový systém detí.

 

 

 

17.

V spolupráci s Gemerským olympijským klubom realizovať športové aktivity ako súčasť Olympijského roku.