Plán aktivít  na školský rok 2014/2015

                            

Východiskom pre vznik jednotlivých  kompetencií je vzájomné prepojenie počiatočných poznatkov, vedomostí a interpretácií dieťaťa s ich priamou aplikáciou v realite prepojením na emociálne prežívanie. Pri rozvíjaní kompetencií detí sa nasledovne projektoval proces aktívneho spôsobu učenia sa detí:

 

Kompetencie  psychomotorické

 

1.   v zmysle zvýšenej pozornosti prevencii obezity realizovať primerané pohybové  

      aktivity, vytvárať vhodné podmienky pre pohyb počas pobytu detí v materskej škole:

 • využívanie priestorov telocvične
 • využívanie areálu školského dvora na rozmanité špecifické činnosti
 • realizácia športových dopoludní

T: stály                                                                                  Z: učiteľky

 1. pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje

detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných a bezdôvodne neskracovať dĺžku pobytu vonku

 T: stály                                                                      Z: učiteľky

 1. v rámci Dní mesta Rožňava zorganizovať hudobno-zábavné popoludnie pre deti

T: 16.09.2014                                                               Z: Škorňová

 1. pravidelne  realizovať rozvoj pohybových schopností detí prostredníctvom projektu:  

    Všeobecná pohybová výchova v materskej škole v spolupráci s Mgr. Pollákom

T: 1x týždenne                                                           Z: učiteľky 5., 6. triedy

    5. návšteva jaskyne Gombasek, Domica za účelom relaxácie   a eliminácie chorobnosti  

    detí

T: október, apríl                                                         Z: Hegedűšová

6.uskutočniť turistickú vychádzku k vodnému toku Drázus so zameraním na 

       pohybovú  a environmentálnu výchovu

T:  jeseň, jar                                                              Z: uč. 5.,6. triedy

7.využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky a cielene rozvíjať

   grafomotorické zručnosti detí v priebehu celej dochádzky dieťaťa do MŠ, využitie   

   metodického materiálu: Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

T: stály                                                                                  Z: učiteľky MŠ

8.prezentácia detí vo výtvarnom prejave na súťažiach v rámci regiónu a Slovenska

T: stály                                                                                  Z: Gazdíková, Madarászová

   9.oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienka MŠ – projekt  

   Olympiáda hrou

- zrealizovať letnú a zimnú olympiádu

T: január, máj                                                             Z: Krajčiová, Dovcová

  10. prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa pri jazde na bicykli – súťaž    

     v bicyklovaní podľa projektu Malí cyklisti

        - využitie priestorov Detského dopravného ihriska v Rožňave: Dopoludnie na kolesách

       T: podľa podmienok                                                       Z: Dovcová, uč. 5.,6. triedy

   11.zrealizovať podľa záujmu Školu v prírode pre 5 – 6 ročné deti s deťmi MŠ v Českom  

          Tešíne

T: máj 2014                                                                  Z: riad. MŠ, zástupkyňa riad. MŠ

 1. pripraviť a zrealizovať  Deň otcov – športový charakter aktivity

T: jún                                                                         Z: učiteľky 2.,3.,5. triedy

 1. tvoríme s Lego – rozvoj tvorivosti detí za účasti rodičov detí

T: október - máj                                                         Z: Támárová

 1. realizovať turistické vychádzky v okolí Rožňavy (deti a rodičia) lesopark Betliar

T: 4x ročne                                                                 Z: Támárová, Székelyová

 1.  kreslenie na asfalt - „ Moja škola“

T: máj                                                                        Z: Gazdíková

 

Kompetencie osobnostné

 

 1. pri rozvíjaní kľúčových kompetencií dieťaťa využívať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti spojené s reálnym životom detí – Týždeň zdravej výživy

T: október                                                                  Z: uč. MŠ                    

 1. v spolupráci so školskou jedálňou pri MŠ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou ochutnávky netradičných jedál

T: november                                                              Z: uč. 4. triedy

 1. motivácia detí a rodičov, aby pri rôznych príležitostiach v MŠ nahradili sladkosti  

ovocím

      T: mesačne                                                                Z:  učiteľky MŠ

 1. oboznámiť deti s priestormi ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave

T: január                                                                    Z: uč. Hegedűšová

 1. vysádzanie kríkov, stromov pri príležitosti Dňa zeme s cieľom rozširovať zeleň v areáli školského dvora

T: apríl                                                                       Z: riad. MŠ

 1. naďalej uplatňovať zásady šetrenia pitnou vodou a dodržiavať pitný režim v kontexte

      s projektom Môj svet

T: stály                                                                                   Z: uč. 5. a 6. triedy

 1. priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a dané skutočnosti zaznamenať, v prípade oprávneného podozrenia zmenu nahlásiť riaditeľke MŠ

T: stály                                                                                  Z: uč. MŠ

 1. Zapojiť sa do projektu Slovenského výboru UNICEF – Škola priateľská deťom konkrétnou aktivitou

      T: stály                                                                                  Z: Madarászová

 

 Kompetencie sociálne

 

Využívanie sviatkov a udalostí jednotlivých ročných období vo všetkých organizačných formách vo vzťahu k druhým ľuďom:

Úcta starším – stretnutie detí a starých rodičov

stretnutie s Mikulášom – v spolupráci s Rodičovskou radou pri MŠ

Vianočné besiedky – tvorivé dielne za účelom vyhotovenia vianočných ozdôb

Deň otvorených dverí – za prítomnosti rodičovskej verejnosti, učiteliek primárneho vzdelávania

Karneval – spoločná aktivita detí a rodičov v súvislosti s fašiangovými tradíciami v priestoroch ZŠ akad. J.  Hronca v Rožňave

Deň matiek – získavanie schopnosti prejavovať sa a pôsobiť na svoje okolie

Týždeň detskej radosti z príležitosti MDD – celotýždňové aktivity pre deti

Rozlúčka predškolákov – slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní preprimárneho vzdelávania

Noc škriatkov – vedenie detí k samostatnosti, sebadôvery

Spolupráca s Materským centrom Meduška Rožňava

Tvorivé dielne pre rodičov: jesenné, vianočné, veľkonočné

Výlety detí k záveru školského roka

 

Kompetencie učebné

 

 1. spoznávať tradície baníctva v meste

T: 10.,12.09.2014                                           Z: Hulinová, Mikulecká

 1. za účasti rodičov pripraviť tvorivé dielne na tému: tekvicové slávnosti

T: október, november                                                Z: uč. v  triedach

 1. monitorovanie vedomostí detí o meste – v rámci školy, mesta – Moje mesto

T:  september                                                Z: Gazdíková, Hegedűšová

 1. tematická vychádzka do ambulancie detského lekára

T: november                                                              Z: uč. 5. a 6. Triedy

 1. Pozorovať proces čistenia odpadových vôd – exkurzia ČOV

T: apríl                                                           Z: Gazdíková

 1. tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave

T: apríl                                                           Z: Hegedűšová

 1. prostredníctvom aktivít s CVČ utvárať emocionálny vzťah k prírode Deň Zeme,

T: máj                                                             Z: Mikulecká

 1. využiť spoluprácu s príslušníkmi služby železničnej polície pri využívaní publikácie Želkova škôlka

T: marec                                                        Z: Gazdíková

 1. Rozvíjať environmentálne povedomie realizáciou ekohier

T: štvrťročne                                                  Z: Mikulecká

 • spolupráca so ŠOP SR Správa NP Slovenksý kras, Brzotín na záklede ponuky

Ekovýchovné programy

T: september 2014                                        Z: Mikulecká

 • využiť ponuku ukážky práce sokoliara

T: apríl                                                                       Z: Dovcová

 1. Za účelom  upevnenia zásad bezpečného správania sa  v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, realizovať projekt:  Škôlkár v doprave

T: harmonogram daný projektom                  Z: uč. 4.- 6. triedy                                       

 1. Implementácia montessori prvkov do edukačnej činnosti v 4. triede

T: celoročne                                                   Z: Kelemenová

 

Kompetencie kognitívne

 

 1. prezentácia poznatkov, zručností v rámci Dňa otvorených dverí za účasti rodičov

T:  február                                                      Z: uč. MŠ

      2.  pozorovať remeselnícku prácu klientov DSS Jasanima Rožňava

            T: december, apríl                                         Z: riad. MŠ

     3. získať elementárne vedomosti o zdraví a zdravom životnom štýle,  rozvíjať u detí schopnosť interpretovať  a použiť tieto vedomosti v praxi prostredníctvom projektu Zdravý úsmev

         T: stály                                                              Z: uč. MŠ

 1. v spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu, zber starého papiera

T: stály                                                             Z: tr. uč.

       5.viesť deti k dentálnej hygiene realizáciou projektu: Zdravý úsmev, návšteva

         stomatologickej ambulancie

T: stály                                                             Z: uč. MŠ

 1. Poznávať hospodárské zvieratá návštevou farmy v Brzotíne.

T: máj                                                                Z: uč. 4. – 6. triedy

 

Kompetencie komunikatívne

 

 1. prednes  poézie a prózy detí – školské kolo, príprava mestskej prehliadky v prednese poézie a prózy

T: marec                                                         Z: Madarászová

 1. v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať ponuky Gemerskej knižnice podľa plánu dohody, zaujímať sa o knihy, publikácie, poznať základné reálie o knihe

T: október - jún                                              Z: Dovcová

 1. podnetným prostredím rozvíjať predčitateľskú  gramotnosť uplatňovaním špecifických metód a foriem projektu:  Z rozprávky do rozprávky

T: stály                                                                       Z: uč. 5.,6. triedy

 1. oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglickým, formou hier

T: október – máj                                                        Z: externý lektor

 1. participovať na cieľoch logopedickej prevencie v spolupráci s odborníkom v oblasti logopédie, logopedická depistáž , poradenstvo pre rodičov

T: september, október 2014                                      Z:  riad. MŠ, PhDr. Bödöková

 1. prostredníctvom bábkového divadla oboznámiť deti s bábkovým divadlom

T: podľa ponuky 3x ročne                                          Z: zást. riad. MŠ

 1. upevňovať aktívne počúvanie s porozumením, pri overovaní využívať metódy tvorivej dramatizácie, príprava divadelných predstavení: Deti deťom

T: stály                                                                     Z:  Mikulecká

 

Kompetencie informačné

 

 1. využívať možnosti výpočtovej techniky v predprimárnej edukácii, vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní výpočtovej techniky: Prvýkrát pri PC v materskej škole

T: stály                                                                                  Z: uč. 4. – 6. triedy

 1. špecifikovať činnosti detí dostupnými elektronickými pomôckami

T: stály                                                                                  Z: učiteľky

 1. Využívaním interaktívnej tabule vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu

inovačných metód a overovať poznatkový systém detí

 T: stály                                                                    Z: učiteľky

 1. prostredníctvom internetu komunikovať s deťmi z iných krajín: Český Tešín

 T: stály                                                                    Z: učiteľky prípravných tried