Plán aktivít  na školský rok 2013/2014

                      

Štátny vzdelávací program ISCED0 vymedzuje pre predškolský vek nasledovné kompetencie, ktorých formovanie je na konci predprimárneho vzdelávania len určitým smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť. Jednotlivé kategórie kľúčových kompetencií nie sú usporiadané hierarchicky. Kompetencie detí  sa rozvíjajú zmysluplnou činnosťou, s dostatkom priestoru na spontánne i riadené hry v podobe edukačných aktivít, v ktorých dieťa je aktívnym subjektom s možnosťou prežiť úspech  i neúspech.

 

 

Kompetencie  psychomotorické

 

1.   v zmysle zvýšenej pozornosti prevencii obezity realizovať primerané pohybové  

      aktivity, vytvárať vhodné podmienky pre pohyb počas pobytu detí v materskej škole,

T: stály                                                                       Z: učiteľky

 1. pravidelne  realizovať rozvoj pohybových schopností detí prostredníctvom projektu Všeobecná pohybová výchova v materskej škole v spolupráci s Mgr. Pollákom,

T: 1x týždenne                                               Z: učiteľky 6. triedy

 1. návšteva detí v jaskyni Gombasek, Ochtinská aragonitová jaskyňa za účelom relaxácie a eliminácie chorobnosti detí,

T: október, apríl                                             Z: Dovcová

 1. uskutočniť turistickú vychádzku k vodnému toku Drázus, Slaná so zameraním na pohybovú  a environmentálnu výchovu,

T:  október                                                     Z: Dovcová, Támárová

 1. využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky a cielene rozvíjať grafomotorické zručnosti detí v priebehu celej dochádzky dieťaťa do MŠ, využitie metodického materiálu: Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

T: stály                                                           Z: učiteľky MŠ

 1. Prezentácia detí vo výtvarnom prejave na súťažiach v rámci regiónu a Slovenska,

T: stály                                                           Z: Székelyová

 1. podľa podmienok zrealizovať hry na snehu  v dopoludňajších hodinách – Stavanie snehuliaka, spoločná aktivita tried MŠ

T: podľa snehových podmienok                    Z: Gazdíková

 1. oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienka MŠ – projekt Olympiáda hrou

T: október - máj                                             Z: Krajčiová

 1. prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa pri jazde na bicykli – súťaž v bicyklovaní podľa ŠkVP Slniečko, projektu Malí cyklisti,

- využitie priestorov Detského dopravného ihriska v Rožňave: Dopoludnie na kolesách

T: IX. – X., IV.-VI.2013                                                      Z: Dovcová

 1. tematický výlet do blízkeho okolia – pamätná izba P. Dobšinského v Slavošovciach

T: jún                                                             Z: učiteľky 3. triedy

 1. zrealizovať podľa záujmu Školu v prírode pre 5 – 6 ročné deti s deťmi MŠ v Českom Tešíne: Tatranská Lomnica

T: máj 2014                                                                  Z: riad. MŠ, Madarászová

 1. pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny. Pri zostavovaní zdravotných cvičení rešpektovať pedagogické  zásady  s dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti,

T: stály                                                           Z: učiteľky

 1. pripraviť a zrealizovať  Deň otcov – športový charakter aktivity,

T: jún                                                             Z: učiteľky 2.,3.,5. triedy

 1. Rozprávky s Lego – rozvoj tvorivosti detí za účasti rodičov detí,

T: október - máj                                                         Z: Támárová

 1. Turistické vychádzky v okolí Rožňavy (deti a rodičia),

T: 4x ročne                                                     Z: Támárová, Székelyová

 

Kompetencie osobnostné

 

 1. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií dieťaťa využívať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti spojené s reálnym životom detí – Týždeň zdravia,

T: november                                                   Z: uč. MŠ                  

 1. V spolupráci so školskou jedálňou pri MŠ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou ochutnávky netradičných jedál,

T: november                                                   Z: Žolnová, riad. MŠ

 1. motivácia detí a rodičov, aby pri rôznych príležitostiach v MŠ nahradili sladkosti  

ovocím,

      T: mesačne                                                     Z:  učiteľky MŠ

 1. oboznámiť deti s priestormi ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave,

T: január                                                         Z: uč. Hegedűšová

 1. vysádzanie kríkov, stromov pri príležitosti Dňa zeme s cieľom rozširovať zeleň v areáli školského dvora,

T: apríl                                                Z: riad. MŠ

 1. naďalej uplatňovať zásady šetrenia pitnou vodou a dodržiavať pitný režim v kontexte

      s projektom Môj svet,

T: stály                                                           Z: uč. 5. a 6. triedy

 1. priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a dané skutočnosti zaznamenať. V prípade oprávneného podozrenia zmenu nahlásiť riaditeľke MŠ.

T: stály                                                           Z: uč. MŠ

 1. korigovať rovesnícke vzťahy, usmerňovať spoločenské pravidlá (s eliminovaním 

      rušivých vplyvov), povzbudzovať u detí pozornosť o dianie v skupine projekt Srdce na

     dlani.

      T: stály                                                           Z: uč. 3 triedy

 

 Kompetencie sociálne

 

Využívanie sviatkov a udalostí jednotlivých ročných období vo všetkých organizačných formách vo vzťahu k druhým ľuďom:

Úcta starším – stretnutie detí a starých rodičov

stretnutie s Mikulášom – v spolupráci s Rodičovskou radou pri MŠ

Vianočné besiedky – tvorivé dielne za účelom vyhotovenia vianočných ozdôb

Deň otvorených dverí – za prítomnosti rodičovskej verejnosti, učiteliek primárneho vzdelávania

Karneval – spoločná aktivita detí a rodičov v súvislosti s fašiangovými tradíciami v priestoroch ZŠ akad. J.  Hronca v Rožňave

Deň matiek – získavanie schopnosti prejavovať sa a pôsobiť na svoje okolie

Rozlúčka predškolákov – slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní preprimárneho vzdelávania

Noc škriatkov – vedenie detí k samostatnosti, sebadôvery

Spolupráca s Materským centrom Meduška Rožňava

Tvorivé dielne pre rodičov: jesenné, vianočné, veľkonočné

 

Kompetencie učebné

 

 1. spoznávať tradície baníctva v meste,

T: september                                                  Z: Támárová

      2.   uskutočniť s deťmi exkurziu do pekárne za účelom spoznať prípravu pekárenských

            výrobkov

            T: podľa dohody                                           Z: Támárová

 1. pozorovať proces čistenia odpadových vôd – exkurzia ČOV,

T: október/apríl                                              Z: Dovcová

 1. monitorovanie vedomostí detí o meste – v rámci školy, mesta – Moje mesto,

T:  február                                                      Z: Hegedűšová, Madarászová

 1. návšteva ZOO v Košiciach,

T: jún                                                             Z: uč. 5. a 6. triedy

 1. tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave,

T: apríl                                                Z: Hegedűšová

 1. prostredníctvom aktivít s CVČ utvárať emocionálny vzťah k prírode Deň Zeme,

T: máj                                                             Z: Mikulecká

 1. v rámci starostlivosti o bezpečnosť detí na vozovke uskutočniť besedu  s policajtom s praktickou ukážkou,

T: apríl                                                Z: Székelyová

 

Kompetencie kognitívne

 

 1. prezentácia poznatkov, zručností v rámci Dňa otvorených dverí za účasti rodičov,

T:  február                                                      Z: uč. MŠ

 1. prostredníctvom Lego dacta podporovať kognitívny rozvoj detí,

T: stály                                                           Z: uč. MŠ, Támárová

      3.  pozorovať remeselnícku prácu klientov DSS Jasamina Rožňava,

            T: december, apríl                                          Z: riad. MŠ

     4. získať elementárne vedomosti o zdraví a zdravom životnom štýle,  rozvíjať u detí schopnosť interpretovať  a použiť tieto vedomosti v praxi prostredníctvom projektu Zdravý úsmev,

         T: stály                                                              Z: uč. MŠ

      5. V spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu, zber starého papiera

          T: stály                                                             Z: tr. uč.

     

 

Kompetencie komunikatívne

 

 1. prednes  poézie a prózy detí – školské kolo,

T: marec                                                         Z: Madarászová

 1. v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať ponuky Gemerskej knižnice podľa plánu dohody, zaujímať sa o knihy, publikácie, poznať základné reálie o knihe,

T: október - jún                                                          Z: Dovcová

 1. podnetným literárnym prostredím rozvíjať ranú čitateľskú a pisateľskú gramotnosť- projekt Z rozprávky do rozprávky,

T: stály                                                                       Z: uč., Madarászová

 1. oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglickým, formou hier,

T: október – máj                                                        Z: uč., lektor CVČ v Rožňave

 1. participovať na cieľoch logopedickej prevencie v spolupráci s odborníkom v oblasti logopédie, logopedická depistáž , poradenstvo pre rodičov,

T: stály                                                                     Z:  riad. MŠ, PhDr. Bödöková

 1. realizovať spoločné stretnutia s regionálnym spisovateľom – Lucia Koláriková,

T: 2x ročne                                                                Z: Madarászová

 1. prostredníctvom bábkového divadla oboznámiť deti s bábkovým divadlom,

T: podľa ponuky 4x ročne                                         Z: zást. riad. MŠ

 

 

Kompetencie informačné

 1. využívať možnosti výpočtovej techniky v predprimárnej edukácii, vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní výpočtovej techniky: Prvýkrát pri PC v materskej škole,

T: stály                                                           Z: uč. 4. – 6. triedy

 1. špecifikovať činnosti detí dostupnými elektronickými pomôckami,

T: stály                                                           Z: tr. uč. 3.- 6. triedy

 1. obohatiť učenie sa detí digitálnymi technológiami,

T: stály                                                          Z: uč. 5.-6. tr.