Plán aktivít  na školský rok 2016/2017

                            

Termín

Aktivita

Zodpovedný

September

1.     V zmysle zvýšenej pozornosti prevencii obezity realizovať primerané pohybové aktivity, vytvárať vhodné podmienky pre pohyb počas pobytu detí v materskej škole:

-       využívanie priestorov telocvične /podľa  harmonogramu/,

-       využívanie areálu školského dvora na rozmanité špecifické  činnosti – bicyklovanie, kolobežkovanie,

-       športové dopoludnie s využitím prírodnej telocvične v areáli školského dvora /projekt/,

-       športové aktivity k Európskemu týždňu športu,

-       každodenné cvičenia detí, zaraďovanie prvkov projektu Zdravý chrbátik do zdravotných cvičení.

 

2.     V rámci Dní mesta Rožňava zorganizovať:

-       vedomostný kvíz o meste Rožňava v 4.-6. triede,

-       vyhotoviť z Lego stavebnice maketu mesta: „Tu žijem.“,

-       návšteva Námestia baníkov,

-       návšteva kancelárie primátora mesta

-       divadelné predstavenie „La musica“ /13.09./

 

3.     Participovať na cieľoch logopedickej prevencie v spolupráci s odborníkom v oblasti logopédie – logopedická depistáž, poradenstvo pre rodičov.

 

4.     Zapojiť sa registráciou do projektu: Školy pre Afriku

 

5.     Pripraviť aktivity z príležitosti 30. výročia MŠ

 

 

 

 

Učiteľky MŠ

 

 

 

Dovcová

 

uč. 4.-6.tr.

 

 

 

 

Dovcová

Támárová

Mikulecká

 

Kelemenová

 

 

Kelemenová

 

 

Kelemenová

 

 

Zamest. MŠ

Október

 

1.      Exkurzia do jaskyne Domica/Gombasek za účelom poznávania prírodného prostredia regiónu.

 

2.      Turistická vychádzka detí a rodičov do lesoparku v Betliari v spolupráci s lesným pedagógom – jeseň v parku.

 

3.      Aktivitami zameranými na zdravú výživu si pripomenúť týždeň zdravej výživy.

 

4.      Podporiť projekt budovania škôl priateľských k deťom v Afrike formou zberu papiera.

 

5.      V spolupráci s rodičmi zorganizovať tvorivú dielňu: Tekvicové slávnosti, Jabĺčkové popoludnie

 

6.      Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier v spolupráci so ŠOP Brzotín.

 

7.      Šarkaniáda – vyhotovenie šarkanov a spoločná aktivita na ihrisku pri ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.

 

8.      Hudobné predstavenie: Medovníkový domček /Ujo Ľubo

Triedne uč. 4.-6. triedy

 

Támárová

uč. 2. triedy

 

Učiteľky MŠ

 

 

Kelemenová

 

 

Učiteľky MŠ

 

 

Hulinová 

 

 

Mádiová,

Hliváková

 

Kelemenová

November

1.      V spolupráci so školskou jedálňou pri MŠ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou ochutnávky netradičných jedál.

 

2.      Úcta starším – stretnutie detí a starých rodičov.

 

3.      Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier: Potulky svetom.

 

4.      Deň materských škôl na Slovensku – športová aktivita pre deti.

5.      Návšteva ambulancie zubného a detského lekára.

Kelemenová

Škorňová

 

 

Triedne uč.

 

Hulinová

 

 

Dovcová, Krajčiová

Támárová

December

1.      Stretnutie s Mikulášom – v spolupráci s Rodičovskou radou pri MŠ.

 

2.      Oboznámenie sa s hudobnými nástrojmi – Hrubovčák Košice.

 

3.      Vianočné besiedky – tvorivé dielne za účelom vyhotovenia vianočných ozdôb.

4.      Poznávanie kultúry, tradícií a zvykov Vianoc v rôznych krajinách: týždenný projekt – Vianoce vo svete.

Kelemenová

 

 

Kelemenová

 

 

Triedne uč.

 

Uč. 4., 5., 6. triedy

Január

1.      Uskutočniť zimnú turistickú vychádzku do parku pri kaštieli Betliar: Park v zime.

 

2.      Oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienkach MŠ – projekt Olympiáda hrou

– zrealizovať zimnú olympiádu.

 

3.      Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier: Potulky svetom.

Uč. 2 triedy

 

 

 

Dovcová

Krajčiová

 

Hulinová

Február

1.      Karneval – spoločná aktivita detí a rodičov v súvislosti s fašiangovými tradíciami v priestoroch školskej jedálne.

 

2.      Rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom logických hier: tangram, bee bot, logico, digitálny mikroskop.

 

3.      Otvorená hodina k tvorivej dramatike.

 

4.      Športové dopoludnie pre deti.

 

5.      Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier: Potulky svetom.

Učiteľky MŠ

 

 

Dovcová

 

 

 

Mikulecká

 

Dovcová

 

Hulinová

Marec

1.      Naďalej uplatňovať zásady šetrenia pitnou vodou a dodržiavať pitný režim v kontexte s projektom: Svet okolo nás – Cestovanie kvapky vody /týždenný projekt/.

 

2.      Oboznámiť deti s priestormi ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.

 

3.      Deň otvorených dverí – za prítomnosti rodičovskej verejnosti, učiteliek primárneho vzdelávania.

Otvorená hodina k tvorivej dramatike.

 

4.      Získavať pozitívny vzťah k vode, základy plaveckých spôsobilostí zrealizovaním Predplaveckej prípravy.

 

5.      Prednes poézie a prózy detí – školské kolo, príprava mestskej prehliadky v prednese poézie a prózy.

6.      Športové dopoludnie pre deti – fitlopty.

 

7.      Návšteva Dobšinského múzea v Slavošovciach.

 

8.      Školská výtvarná súťaž – Moja obľúbená rozprávka /týždenný projekt/.

Učiteľky MŠ

 

 

 

Uč. 5., 6. triedy

 

Učiteľky MŠ

Lesňáková

 

Támárová

Kelemenová

 

Madarászová

 

 

Dovcová

 

Madarászová

 

Lesňáková

 

Apríl

1.      Exkurzia do jaskyne Gombasek/Domica za účelom poznávania prírodného prostredia regiónu.

 

2.      Vysádzanie kríkov, stromov pri príležitosti Dňa zeme s cieľom rozširovať zeleň v areáli školského dvora.

 

3.      Využiť ponuku ukážky práce sokoliara, spoznávať dravcov priamym pozorovaním.

 

4.      Exkurzia do hvezdárne v Rožňave, využiť ponukový program pre predškolákov.

 

5.      Tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave.

 

6.      Návšteva parku pri kaštieli Betliar – jar v parku /aktivita s rodičmi/.

 

7.      Vytvoriť s deťmi bylinkovú záhradku v areáli školského      dvora.

Uč. 4., 5., 6. triedy

 

Kelemenová

 

 

Dovcová

 

 

Támárová

 

 

Mikulecká

 

Gazdíková

 

 

Učiteľky MŠ

Máj

1.      Oboznámiť sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienkach MŠ – projekt Olympiáda hrou

– zrealizovať letnú olympiádu pre deti rožňavských MŠ.

 

2.      Deň matiek – získavanie schopnosti prejavovať sa a pôsobiť na svoje okolie.

 

3.      Športové dopoludnie pre deti – Svetový deň atletiky.

 

4.      Deň mlieka – príprava jedál z mlieka.

 

5.      Návšteva pekárne – pozorovať prípravu pečiva.

 

6.      Cestujeme vlakom: exkurzia na železničnú stanicu v spolupráci s rodičmi.

 

7.      Pobyt detí v škole v prírode.

 

Dovcová, Krajčiová

 

Triedne uč.

 

Učiteľky MŠ/ Krajčiová

 

Učiteľky MŠ

 

 

Támárová

 

 

 

Uč. 4.-6. triedy

Jún

1.      Týždeň detskej radosti z príležitosti MDD – celotýždňové aktivity pre deti.

 

2.      Poznávať hospodárske zvieratá návštevou farmy v Brzotíne.

 

3.      Pripraviť a zrealizovať Deň otcov – športový charakter aktivity: Športová rodina.

 

4.      Rozvíjanie environmentálneho povedomia realizáciou ekohier: Potulky svetom.

 

5.      Rozlúčka predškolákov – slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

6.      Noc škriatkov – vedenie detí k samostatnosti, sebadôvere.

Učiteľky MŠ

 

 

Uč. 5.-6. triedy

 

Triedne uč.

 

 

Hulinová

 

 

Uč. 4.-6. triedy

 

Uč. 4.-6. triedy